ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Betalingsvoorwaarden
De betaling zal geschieden zoals vermeld op de voorzijde van deze bevestiging. Wanneer de huurder niet akkoord gaat de betaling te verrichten zoals overeengekomen, behoudt A. Eijkemans Attractieverhuur zich het recht deze goederen niet mee te geven in geval van afhaal of niet af te leveren in geval van levering. Wel dient de huurder het volledige bedrag te betalen en dit binnen de acht dagen na ontvangst van een aangetekende factuur. Bij het in gebreke blijven van de betaling zoals overeengekomen in de betalingsvoorwaarden, zal van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn, de welke in eerste instantie forfaitair wordt begroot op 12 % van het te betalen bedrag behoudens aantoonbare meerschade.

2. Afhaling en terugbezorging van de attractie(s) door de huurder
In geval dat de gehuurde materialen afgehaald worden door de huurder, dient deze te zorgen voor een ruime laadruimte waardoor de materialen veilig en gemakkelijk te transporteren zijn. De huurder is volledig aansprakelijk voor de manier waarop de attracties geladen zijn bij afhaal of terugbezorging. De materialen reizen op eigen risico van de huurder vanaf onze magazijnen.
Wanneer de huurder gebruik maakt van een aanhangwagen van A. Eijkemans Attractieverhuur dient de huurder deze zelf aan te koppelen aan zijn wagen. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de aanhangwagen en reist op eigen risico vanaf onze magazijnen. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de nodige belasting, verzekering en andere noodzakelijke documenten om deze aanhangwagen met het opgegeven totale gewicht te mogen vervoeren en kan in geen enkel geval A. Eijkemans Attractieverhuur aansprakelijk stellen. De huurder dient bij het huren van een aanhangwagen de nodige eigen documenten bij zich te hebben. De huurder dient een leveringsbon te ondertekenen waarin hij/zij verklaart de goederen in goede staat ontvangen te hebben en deze in dezelfde staat terug te bezorgen op overeengekomen datum en uur. Geen enkele klacht zal nog ontvankelijk zijn na de controle door de huurder. De huurder dient steeds het geldig paspoort of een Gemeentelijke identiteitskaart bij zich te hebben bij afhaal van de attractie(s).Wanneer de huurder (= diegene die de overeenkomst ondertekent) niet aanwezig kan zijn bij de afhaal van de attractie(s),dient de persoon die de materialen wel afhaalt een schriftelijke verklaring bij zich te hebben van de huurder waarin deze verklaart dat de betreffende persoon de goedkeuring krijgt om deze attractie(s) af te halen. Deze persoon in opdracht dient een copy van het paspoort van de huurder bij zich te hebben. Dit om diefstal, gekend uit het verleden, te voorkomen. Wanneer de huurder de materialen terugbezorgd na overeengekomen datum en / of uur, wordt er een schadevergoeding gerekend van 100 % op de totale daghuurprijs per dag dat de attractie(s) te laat is (zijn).

3. Inspectie en borgsom
Bij terugbezorging, ophalen en afbouw zullen de gehuurde materialen nagekeken worden door A. Eijkemans Attractieverhuur op eventuele defecten en/of beschadigingen (b.v. krassen, scheuren, enz…), in geval van beschadigingen en/of defecten door eender welke omstandigheden, zal deze schade worden verrekend met de borgsom.
In geval dat de schade te hoog oploopt, zal de borgsom volledig ingehouden worden door A. Eijkemans Attractieverhuur en zelfs, indien nodig,extra kosten worden gerekend, te betalen binnen acht dagen na ontvangst van een aangetekende factuur. Indien geen borgsom gerekend wordt,zal toch schadevergoeding geëist worden,dit dan ook met een aangetekende factuur, betaalbaar binnen acht dagen na ontvangst. De schadeschatting zal door A. Eijkemans Attractieverhuur of, in geval van ernstigere schade, door de fabrikant van de attractie geschat worden waarvan een bestek wordt opgemaakt.
In geval van schade en/of verlies wordt een apart formulier in tweevoud opgemaakt door A. Eijkemans Attractieverhuur en de huurder.

4.Gebruik en spelregels
De huurder verklaart het gebruik en de spelregels van elke gehuurde attractie te kennen op het moment dat de materialen afgehaald of geleverd en/of opgebouwd worden. Verkeerd gebruik van de attractie(s) kan schade veroorzaken aan derden en materialen.(zie 3.:Inspectie & borgsom +5 : Verantwoordelijkheid)De huurder verklaart dan ook de nodige Gebruik en- Veiligheidsvoorschriften, waarvan de nummers opgegeven op deze voorzijde, ontvangen te hebben en na te leven.

5.Verantwoordelijkheid
De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die derden op zouden kunnen lopen i.v.m. de gehuurde materialen. De huurder is ook volledig aansprakelijk voor alle schade, aangericht door derden en dit tijdens de levering, afhaal, de op en- afbouw, het ophalen, terugbezorging evenals de huurperiode zelf.
A. Eijkemans Attractieverhuur is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich zouden kunnen voordoen voor, tijdens en na de huurperiode.
De huurder heeft hier de volledige verantwoordelijkheid in handen. Wanneer de attractie(s) door omstandigheden beschadigd is of zijn op de huurperiode van de huurder, behoudt A. Eijkemans Attractieverhuur zich het recht een andere attractie in de plaats te geven welke een gelijkaardige of hogere huurwaarde heeft dan de normaal bestelde attractie.
Wanneer de huurder een attractie heeft gehuurd welke standaard is voorzien op een aanhanger, dient de huurder zijn verzekeringsmakelaar op de hoogte te brengen van dit transport. De huurder is verantwoordelijk voor de verkeersbelasting van het trekkende voertuig en aanhanger en is volledig aansprakelijk voor dit transport vanaf het moment dat men de rijbaan oprijdt. De aanhanger wordt steeds door de huurder aan het trekkende voertuig gekoppeld.

6. Levering, ophalen, op en- afbouw en/of verzorging door Eijkemans Attractieverhuur
Indien het transport, levering en/of de verzorging en/of de afbouw en/of het ophalen door A. Eijkemans Attractieverhuur dient te gebeuren, worden op de voorzijde van deze overeenkomst de uren vermeld. Door eventuele omstandigheden ( file, laattijdig terugbezorging, overmacht, enz…) kan deze overeengekomen tijd echter afwijken. Bij levering, op en- afbouw compleet of mits hulp en ophalen, dient de huurder steeds aanwezig te zijn op de locatie waar de attractie(s) geleverd moeten worden.
Wanneer de attractie(s) op en- afgebouwd worden mits hulp, dient de huurder minstens twee helpers te voorzien welke aanwezig moeten zijn telkens bij de aankomst van A. Eijkemans Attractieverhuur op deze overeengekomen locatie.

OPGELET!
A. Eijkemans Attractieverhuur moet onmiddellijk de opdracht kunnen uitvoeren bij aankomst tot vlakbij de plaats zonder enige obstakels ( modder, wagens, etc.)
De huurder dient de plaats waar de attractie(s) moet of moeten staan te kennen op het moment dat A. Eijkemans Attractieverhuur de materialen levert en/of opbouwt.
Wanneer de leveringskosten berekend zijn met hulp van de huurder of compleet door ons, staat dit vermeld bij “Transportkosten” op de voorzijde van deze overeenkomst “Mits hulp” dient de huurder ervoor te zorgen dat minstens twee personen ter beschikking staan bij de levering en ophalen welke de volledige op en- afbouw mee uitvoert.
Bij het gebrek van het nakomen van al deze vereisten, zal een extra kost worden doorberekend van € 10,00 per persoon per kwartier exclusief 21% BTW.
Om deze planning te kunnen respecteren en U ook tijdig de gevraagde materialen te kunnen leveren, benadrukken wij deze regel.

7. Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tussen de dag van ondertekening en de gereserveerde datum(s), zal de huurder het subtotaal + BTW, zonder ingebrekestelling, moeten betalen aan
A. Eijkemans Attractieverhuur.
Bij het niet afhalen van de gehuurde materialen en/of het niet aanwezig zijn bij levering, wordt er niet geleverd, maar wordt er wel gefactureerd alsof er geleverd is.
Indien A. Eijkemans Attractieverhuur, onafhankelijk van zijn wil, zijn verbintenis niet na zou kunnen komen, kan de huurder hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen. In geval van fout van
A. Eijkemans Attractieverhuur, zal het te betalen bedrag in evenredigheid worden verminderd en dit in de verhouding van één vijfde per uur vertraging of door extra uren, evenredig met de vertraging. Deze laatste voorwaarde is enkel van toepassing bij attractie(s) door ons verzorgd.

8. Terugzending van de overeenkomst
Eén exemplaar dient terug gezonden te worden voor de datum, vermeld onderaan de voorzijde van de overeenkomst. Wanneer deze niet tijdig retour gestuurd wordt , zal automatisch de gereserveerde datum vervallen en de bepaalde attractie(s) worden verder verhuurd zonder dat de huurder hiervoor enige aanspraak kan maken.
Op de bevestiging mag geen enkele wijziging aangebracht worden met uitzondering voor het invullen van uren of locaties wanneer hiervoor ruimte is voorzien.
Wanneer onvoldoende tijd is geweest tussen de dag van reservering en betreffende huurdag(en), zal de huurder de reservering bevestigen per fax waarbij zijn/ haar paspoortnummer vermeld dient te worden, met de tekst “bevestigd per fax” gevolgd door volledige naam ( in blokletters) en handtekening.

9. Voorzorgen
De huurder dient te zorgen voor voldoende ruimte voor de plaats van de attractie(s) en dient de eventuele voorschriften van de attractie(s) te respecteren.
Wanneer de attractie(s) geplaatst wordt of worden dient men overdekking te voorzien of deze binnen te plaatsen bij regenval om alle beschadigingen te voorkomen. Deze voorwaarde is van toepassing op alle attracties met uitzondering van de opblaasbare structuren.
Indien de attractie(s) moet of moeten gevoed worden met spanning, dient de huurder spanning te voorzien tot op de locatie waar deze geplaatst moet of moeten worden.